ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

2013 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನನ್ನ ನಲುಮೆಯ ಗೆಳತಿಗೆ

[Enter Post Title Here] ¨É½îAiÀÄ UÉeÉÓ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÁr ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÀÆ UÉeÉÓ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁr ºÀÈzÀAiÀÄzÀ §rvÀ PÉüÀzÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ£Éß,   ¤£ÀUÁzÀgÀÆ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ §rvÀ PÉý¸ÀÄwÛ®èªÉÃ..? ¸ÀzÁ ¤£Àß £É£À¥À°è ¢£À PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ F ¥Á¦AiÀÄvÀÛ   dUÀzÀ C¥ÀƪÀð ¸ÀÄAzÀj ¤zÁæzÉêÀvÉ ¸À¤ºÀ ¸ÀĽAiÀÄÄwÛ®è. ¤d ºÉüÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°ènÖ¢ÝAiÀiÁ..? ¤£Àß MAzÀÄ PÀuÉÆÚÃlPÉÌ PÁvÀÄgÀ¢AzÀ vÀªÀQ¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀAUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ PÉA¥ÀUÁV DPÉÆæñÀzÀ eÁé¯É GQ̸ÀÄwÛªÉ. eÁé¯ÉAiÀÄ ©¹UÉ PÀtÂÚÃgÀÄ D«AiÀiÁVzÉ.   MAzÀÄ ºÀ¤ PÀtÂÚÃjUÁV ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀ ªÀÄ°èUÉAiÀÄ ºÁUÉ ¨ÁrºÉÆÃVzÉÝ£É. £À£Àß £ÉÆëUÉ eÉÆvÉAiÀiÁV ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ §wÛºÉÆUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÁÛUÀ zÀAiÀĪÀiÁr ¸Àé®à PÀtÂÚgÀ£ÀÄß zÁ£À ªÀiÁqÀÄ. ¦æÃw ªÀiÁrzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ±ÀªÀzÉzÀÄgÀÄ PÀtÂÚgÀÄ ºÁPÀzÀ zÀjzÀæ ¥ÉæÃ«Ä JAzÀÄ PÀÄSÁåwUÉ M¼À¥ÀqÀ®Ä ¸ÀÄvÁgÁA EµÀÖ«®è. £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀħâaÑ UÀÆqÀÄ PÀnÖ ªÀÄzsÀĪÉÉ, ªÀÄ£É, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ §UÉÎ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÁÛ zÉúÀzÀ §AiÀÄPÉUÉ ªÉÄÊ

ಹಳೆ ಕೊಡಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು

         MAzÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÆtð ¥Àæ¸ÀAUÀ   ¨ÉýUÉÎ-¨ÉýUÉÎAiÉÄà ºÉAUÀ¸ÀgÉ®è CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉ¢zÀÝgÀÄ. CªÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½lÄÖ CªÀ£ÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝ vÁªÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁPÉ CAwÃgÁ? ªÁgÀzÀ »AzÀµÉÖ CªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÁªÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÁV gÀhÄUÀªÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝ. CªÀvÀÄÛ CªÀ£À QÃgÀ®Ä zÀ¤UÉ d£ÀgɯÁè ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖzÀÝgÀÆ CªÀ¤UÉ PÉÆqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ ªÀÄÄAzÁVgÀ°®è. C£ÀĪÀiÁ£À«vÀÄÛ CªÀgÀ°è. CµÁÖVAiÀÄÆ DvÀ §jUÉʬÄAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀ°®è, £Á¯ÉÌöÊzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ M¬ÄÝzÀÝ. ºÉýzÀ ªÀiÁw£ÀAvÉà DvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ. CzÀPÉÌà d£ÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉ¢zÀÝgÀÄ.     ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉÆqÀUÀ½UÉ ºÉƸÀ ºÉƼÀ¥ÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ºÁUÀÆ vÀ£Àß D PÉ®¸ÀPÁÌV PÀ¤µÀÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ. ©A¢UÉAiÀÄ ªÉÄÊvÀÄA§ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀÄvÉÛà AiÀiÁgÁzÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ
ಪತ್ರಕರ್ತ ರು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ದ ಕನ್ನಡಿಯೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಪತ್ರಕರ್ತನು ಸ್ಥಳಿಯ ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿ-ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನತೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವದರ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.ಈ ರೀತಿಯ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗಿದ್ದೂ ಉಂಟು.ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತನನ್ನು ಸಮಾಜ ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಇವತ್ತು ಮುದ್ರಿತ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ/ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೇಡಿಯೊ ,ಟೆಲಿವಿಷನ್( ದೂರದರ್ಶನ ), ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಭಾಗದವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ(ವರದಿಗಾರ)ನಲ್ಲದೇ ಸಂಪಾದಕ , ಅಂಕಣಕಾರ , ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.