ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾರಂಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದೆ
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À dUÀwÛ£À ¸ÀÆ¥Àgï ¥ÀªÀgï gÁµÀÖç DUÀĪÀ ¢£À ºÀwÛgÀ«zÉ. ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¥ÀæUÀw ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ gÁµÀÖç. dUÀwÛ£À°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉ DzÀ ªÉʲµÀÖöåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ JAzÀÄ C¨sÁ«¥À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð «£ÀAiÀÄ ©zÀj ºÉýzÀgÀÄ.
CªÀgÀÄ C¨sÁ«¥ÀzÀ 33£Éà gÁdå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ §»gÀAUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ, ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÄ E®è ¨sÁgÀvÀ eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è zÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀªÁ®£ÀÄß ºÁPÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è vÀ£ÀßzÉAiÀiÁzÀ ZÁ¥ÀÄ ºÉÆA¢zÉ.
zÉñÀzÀ°è 23 ®PÀë ¸ÉʤPÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ. «eÁÕ¤UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CdÄð£À, CVß 5 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß GqÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CvÀåAvÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ vÀAvÀæeÁÕ£À¢AzÀ PÀÆrzÀ AiÀÄÄzÉÆÝÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¸Áål¯ÉÊmïì, ®WÀÄ «ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉà ¸ÀȶָÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉݪÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀÄxÀð £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ PÉÆgÀvÉ F zÉñÀPÉÌ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÉ. D PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyð ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.
    UÀrAiÀÄ°è£À ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀgÉ, «zÁåyð ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç E®èzÉà ¸ÉʤPÀgÀÀAvÉ Erà zÉñÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CAzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV ®PÁëAvÀgÀ d£À §°zÁ£À PÉÊUÉÆAqÀgÉ, EAzÀÄ D ¸ÀévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ fêÀzÀ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.
    EAzÀÄ Erà zÉñÀzÀ°è C¨sÁ«¥À MAzÀÄ AiÀıÀ¹é «zÁåyð ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁVzÉ. £ÁªÀÅ MAzÀÄ ºÉÆÃgÁlPÉÌ PÀgÉPÉÆlÖgÉ CzÀPÉÌ MAzÀÄ vÁQðPÀ CAvÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛêÉ. D PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀ gÉÊvÀ ºÉÆÃgÁlUÀ½UÉ, ªÀiÁf ¹.JA CªÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ½UÉ ªÀÄtÂAiÀÄzÀ EA¢£À gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ 2006gÀ ¹.E.n PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqɬÄvÀÄ.
    ¸ÀIJïï PÀĪÀiÁgï ²AzsÉAiÀĪÀgÀAvÀºÀ ªÀÄvÀ¨ÁåAPï gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄ EAzÀÄ ¤µÁÖªÀAvÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ºÀÄvÁvÀägÁzÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°è ¸ÀIJïï PÀĪÀiÁgï ²AzsÉAiÉÄ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ. F PÉƯÉAiÀÄ »AzÉ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀAZÀÄ £ÀqÉ¢zÉ. DzÀÝjAzÀ vÀ¦¸ÀÜvÀjUÉ ²ÃWÀæªÁV PÀpt ²PÉë ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ «zÁåyð ¥ÀjµÀvï  ºÉÆÃgÁl PÉÊUÉƼÀî°zÉ JAzÀÄ JZÀÑj¹zÀgÀÄ.
    ¥ÀjªÀvÀð£É £À«ÄäAzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. zÉñÀzÀ°è CgÁdPÀvÉ vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ ¸ÀgÀPÁgÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVzÉ JAzÀÄ PÀ¼ÀªÀ¼À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

    ¸ÀAWÀl£É fêÀ£À±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆnÖzÉ. EzÀjAzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀªÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ Erà ºÀħâ½î £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÁÝgÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀgÉ®èjUÉ C¨sÁ«¥ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ CjªÁVzÉ JAzÀÄ ¸ÀAvÀ¸À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

#ಬನಾಯೇಂಗೆ_ಮಂದಿರ್: ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು..?

ಅದು ಹೊಸವರ್ಷದ ದಿನ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಂತಸದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ನಗುವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳಿಸಿತು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡದಂತಹ ರೌರವ ನರಕದ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಧಿಸಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹೊಸವರ್ಷದ ಸಂತಸವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಸೌರ್ಹಾದದ ನಗರ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಭಯ ಮನೆಮಾಡಿತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ನ ಗಾಜುಗಳು ಪುಡಿಯಾದವು. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದವು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಬೂಟಿನ ಸಪ್ಪಳ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸತೊಡಗಿತು.
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕೂಗು. ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದವರು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೇಸರಿಯ ಶಾಲು, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಯದ ಮುಖಂಡರು. ಇತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣದ ಜೊತೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವ ಮೂಡಿತು.
ಇಡೀ ನಗರವೆಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡತೊಡಗಿತು. ಆದರೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದವ…

ಮೊನಚಾದ ಉಗುರು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಉಕ್ಕಿಸಿದೆ

ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿ
ಬೈಟೂ ಕಾಫೀ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಂಪಾಸ್
ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ನೀನಿರಲು


ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆನೆಂದು

ಹಸಿಬಿಸಿ ಕನಸೂರಿನಿಂದೆದ್ದು
ನೀಟಾಗಿ ಮಡಚಲು ಬೆಡ್‍ಶೀಟ್
ಪಾಪವೆನಿಸುವದು
ಅಯ್ಯೋ!
ಅಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ಕನಸುಗಳಿವೆ
ಎಬ್ಬಿಸಲು ನನ್ನಿಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಕೂಗಾಡುವ ಅಮ್ಮನಂತೆ

ಬಂದೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ
ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದ ಮೇಘಸಂದೇಶ
ಕ್ವಿಕ್ ಎಂದು ಪಟಾಪಟ್
ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು
ಹದಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
ರುಚಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಂಬಾರಿನಂತೆ ಜೀವನ

ನಿನಗಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗುವುದು ನನಗೆ ಬೋರ್ ಎಂದು!

ಐ ಯಾಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ ಯು ಒನ್ ಹವರ್
ಹತ್ತಾರು ಸಂದೇಶ
ಗೂಡಿನಿಂದ ಹಾರಿದವು ಪಟಪಟನೆ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ

ಏನು ಬೇಕು ಸರ್?
ಮಾಣಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯಿತು
ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದಾರೆ ಪ್ಲೀಜ್ ವ್ಹೇಟ್ ಎಂದು
ಟಕ್ ಎಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೋದ
ಅವನಿಗದು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ
ಕಪ್ಪು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿರುವ ಹತ್ತಿಯುಂಡೆ ನೋಡಿದರೆ

ಅಗೋ ಬಂದೇಬಿಟ್ಟಿ
ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲರ್‍ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ
ಅಸಹನೀಯವಾದ ಸಿಟ್ಟು ಮುದುರಿ ಮಲಗಿತು
ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಐಸ್-ಕ್ರೀಂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಾರಿ ಕಣೋ ಎಂದಾಗ

ಅರೇ
ಬಿಲ್ಲು ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ!
ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊ
ಅಪ್ಪ ಗಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ
ನಾಳೆನೆ ಹೋಗಬೇಕು
ನಿನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಕಣೋ
ಇನ್ನು ಏನೇನೋ...

ನಿಂತ ಜಾಗದ…

ಬಾ ಮಳೆಯೆ ಬಾ....

ಮೂರುಸಂಜೆ ಸಮಯ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ತಾಮುಂದು ನಿಮುಂದು ಎಂದು ಧರಣಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಕಾದು ಸುಡುವ ಹಂಚಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ ಅನುಭವ. ಊರ ತುಂಬ ಪಸರಿಸಿದ ಮಣ್ಣ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಪಾರಿಜಾತದ ಘಮವು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸೀಮೆಯ, ಯಾವ ಊರಿನ, ಯಾವ ಕೇರಿಯ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ, ಮೋಡವಾಗಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಜಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಿಯುವ ಅಮೃತಘಳಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಬೀಜ, ಸಸಿ, ಬೇರು ಬಾಯ್ತೆರೆದು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ಬೊಗಸೆಗಣನ್ನನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತಾ.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಣಬೆಗಳು ಹಿಡಿಮಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೆನೆಯುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಹಬ್ಬದ ಛತ್ರಿ ಚಾಮರ ಕಂಡಂತೆ. ಪುಟುಪುಟು ನೆಗೆಯುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವ ಕಪ್ಪೆಮರಿಗಳ ಆಟ ಪುಟ್‍ಬಾಲ್ ಆಟ ನೋಡುವಷ್ಟೇ ಮಜಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರು? ಹಸಿದು ಬರಗೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಲೂ ಜಡಿಮಳೆ ಬಸಿರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯುದರಿ ಮುದುಡಿಕೊಂಡ ಗಿಡಗಳು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೈ ಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣಾದ ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಚಿಗುರೆಲೆಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೂವೊಂದು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಗುತ್ತಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ ದುಂಬಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಾಗ.
ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಬಡಿದುಕೊಂಡ ನೇಗಿಲು, ಬ…